fbpx

สำนักวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองวิทยฐานะ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญามน กาญจนาทวีกูล เป็นวิทยากรในการอบรมเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 4201 อาคารคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น