fbpx

อ.เกียรติก้อง มูลเมือง รองผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เวสเทิร์น อบรมการใช้ระบบ WEMS ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2562 มีบุคลากรจากทุกหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียง ได้แก่ 

อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู
อาจารย์นงลักษณ์  สุวรรณวิชิตกุล
นางปริศนา  เขียวอุไร
นางมณธิชา  แสนชมภู
นางสาวบุหลัน  เครือเป็งกุล
นางผกามาศ  แก้วรัตน์
นายสาธิจิตต์  นกจันทร์
นางรัชนี พิศบุญ
นางสาววรินลดา ดวงปินตา
นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
นางดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
นางนัชฎาพร พุ่มพฤกษ์
นางสาวเรณู อินทะวงศ์
นางสาวศิริพร ยาสมุทร
นายเปรม อุ่นเรือน
นายเอกพันธ์   วุฒิชัย
อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง
อาจารย์คนึงนิจ    ติกะมาตย์ 
อาจารย์นิฤมล    หิรัญวิจิตรภรณ์ 
อาจารย์สราวุธ   เบี้ยจรัส
รองศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  สิทธิสมบัติ
อาจารย์ดิลกา  ไตรไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  โพธิ์ทองสุนันท์
อาจารย์นิภรดา ยาวิราช
อาจารย์ธนกฤต หมื่นก้อนแก้ว
อาจารย์กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน
อาจารย์ชินพันธ์    โรจนไพบูลย์
อาจารย์ศิรินธร  อุทิศชลานนท์
อาจารย์นงลักษณ์  สุวรรณวิชิตกุล
อาจารย์วีระพันธ์  แก้วรัตน์
อาจารย์พัชรีภรณ์  หรพร้อม
ดร.ฑัตษภร  ศรีสุข
อาจารย์อัศนีย์  ณ น่าน
อาจารย์เถลิงศักดิ์ สุทธเขต
AJ.SURJA MINTANI  MINTANI
อาจารย์ศศิวิมล  แรงสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
อาจารย์วิเชพ  ใจบุญ
อาจารย์เกศริน อินเพลา
อาจารย์ศรีเพชร  สร้อยชื่อ
อาจารย์ปฏิญญา  ธรรมเมือง
อาจารย์อาภาพร  ยกโต
นางณัฐกานต์ ไชยยาสมบัติ
ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ์
ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท์
อาจารย์ธวัชชัย  แสนชมภู
อาจารย์นภาพร  วรรณศรี
อาจารย์ชัญญานุช  แซ่ตั้ง
นางศรีสุดา เทพแปง
ดร.สุภาภรณ์  อุดมลักษณ์
อาจารย์เบญจวรรณ  นันทชัย
รองศาสตราจารย์ มาลี  เอื้ออำนวย
รองศาสตราจารย์ อภิรัช  อินทรางกูร ณ อยุธยา
ดร.พัฒนา  นาคทอง
ดร.กมลทิพย์  ทิพย์สังวาลย์
อาจารย์สุพิมล  ขอผล
อาจารย์ปิยธรณ์  เร่งเร็ว
อาจารย์ลัดดาวัลย์  ปราชญ์วิทยาการ
อาจารย์พรรณนิภา  บุญกล้า
นางสาวเปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร
นางมณธิชา  แสนชมภู
นางปริศนา  เขียวอุไร
นางสาวบุหลัน  เครือเป็งกุล
นางผกามาศ  แก้วรัตน์
นายสาธิจิตต์  นกจันทร์
นางรัชนี พิศบุญ
นางสาววรินลดา ดวงปินตา
นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
นางดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
นางนัชฎาพร พุ่มพฤกษ์
นางสาวเรณู อินทะวงศ์
นางสาวศิริพร ยาสมุทร
นายเปรม อุ่นเรือน
นายเอกพันธ์   วุฒิชัย
นางรัชณี พิศบุญ
นางผกามาศ แก้วรัตน์