fbpx
พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 3 สิงหาคม 2566
โครงการบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 22 กันยายน 2566
โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สำหรับผู้สูงอายุ
(บ่ล้ม บ่หลง บ่ลืม บ่ซึมเศร้า กิ๋นข้าวลำ)
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการไม้พลองคลายเครียด
ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการรณรงค์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ประจำปีการศึกษา 2566