fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ก.ค. 66

 

            ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น

          เรื่อง รับสมัครอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ 

             ************************

                        มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

 

.  อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๕ อัตรา

      โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย/หญิง
 •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยองได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุมัติปริญญาโท / ปริญญาเอก จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ  

 

.  อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

      โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย/หญิง
 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางทันตแพทยศาสตร์ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตการ และสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม 
 • คุณสมบัติพิเศษ (หากมี)
 • ประสบการณ์การสอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์
 • ตำแหน่งทางวิชาการ
 • ผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

 

๓.  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๗ อัตรา   

๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ อัตรา

๑.๒  อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ อัตรา

๑.๓ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการพยาบาลมารดา ทารกฯ ๒ อัตรา     

๑.๔ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาลชุมชน  ๑ อัตรา

๑.๕ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพยาบาล ๑ อัตรา

 

        โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย / หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างน้อย ๒ ปี
 • มีประสบการณ์ในการสอนทางการพยาบาลในสถานศึกษาพยาบาลอย่างน้อย ๑ ปี

และผ่านการอบรมการสอนการพยาบาลในคลินิก หลักสูตร ๔ เดือน หรือ หลักสูตรอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก ๕ วัน 

 • มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโททางการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน

 

. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ อัตรา 

     โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ PC เป็นอย่างดีทั้ง HARDWARE และ SOFTWARE
 • แก้ปัญหาการใช้งาน ของอุปกรณ์ไอที, คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิดและโปรแกรมต่างๆ
 • บริหารจัดการอุปกรณ์และทรัพย์สินของแผนก
 • สามารถเป็นวิทยากรจัดการอบรมความรู้ด้านไอทีให้แก่บุคลากรและนิสิตได้
 • สามารถทำงานในวันหยุดได้ (กรณีมีงานด่วน หรืออื่น ๆ)
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้ 

 

.  เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน ๒ อัตรา

      โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย/หญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาชีววิทยา,  จุลชีววิทยา สาขาวิชาเคมี หรือ  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
 • สามารถปฏิบัติงานในเวลา / นอกเวลางาน และในวันหยุดได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร และสามารถทำงาน    เป็นทีมได้

  

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ ใบรับรองประสบการณ์ในกรณีผ่านงานอื่นมาก่อน หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ หลักฐานใดที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (ถ้ามี)

 

 

 ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครได้ที่ 

  งานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

๔๔๔ หมู่ ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๖๕๑๗๐-๖  ต่อ ๑๒๒