fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

มหาวิทยาลัยเนชั่นจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของมหาวิทยาลัยเนชั่นที่จำเป็นโดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • Audience – ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าเว็บไซต์ เช่น เพศ อายุ ตำแหน่ง ความสนใจ อุปกรณ์ เป็นต้น
  • Acquisition – ช่องทางที่เข้ามาเว็บไซต์ เช่น Google Search, Social Network, Facebook, Email หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ลิงค์มายังเว็บของมหาวิทยาลัย
  • Behavior – ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น การเข้าดูเว็บไซต์ ระยะเวลาการเข้าดู
  • Conversion – รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย (Goal) ที่เราตั้งไว้ใน Google Analytics เช่น                  การลงทะเบียน เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกรวบรวมด้วยเครื่องมือ Google Analytics

 

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของมหาวิทยาลัยเนชั่นนี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยเนชั่นได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้งานกับมหาวิทยาลัยเนชั่นจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยเนชั่นจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุ             ในวัตถุประสงค์ เว้นแต่มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย                   เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยเนชั่นจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัย        เนชั่นอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

 

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยเนชั่นตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับและป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน มหาวิทยาลัยเนชั่นเพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป ทางมหาวิทยาลัยจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อมหาวิทยาลัยเนชั่นเพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน หากพบการรั่วไหลของข้อมูล ทางมหาวิทยาลัยเนชั่นจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

 

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักวิชาการ  มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 444 หมู่ 2

ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

054-265170-5