fbpx
พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 
กิจกรรมวันพยาบาลสากล 
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 
พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว
 วันที่ 20 เมษายน 2566