fbpx

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
+ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
+ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับคณะ (SAR)
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560
+ รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งหลักสูตรและสถาบัน
+ รายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561
+
รายงานผลการตรวจประเมินภายในปีการศึกษา 2561
+
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
+
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ อุดมศึกษาใหม่
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
+ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2565
+ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
+ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2565
ประเด็นการจัดการความรู้

ระดับสถาบัน
1. การส่งเสริมคณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและเอกสาร/ตำรา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - ประเด็น การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา – ประเด็น การผลิตผลงานวิจัย/การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา
2. การผลิตผลงานทางวิชาการและเอกสาร/ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบต่อเนื่องในคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
1. การพัฒนาเทคนิคการสอน
2. การเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย

คณะนิเทศศาสตร์
1. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. แนวทางการผลิตงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะพยาบาล
1. การผลิตผลงานวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ศูนย์เนชั่น บางนา
1. การบริหารจัดการศูนย์บางนางในช่วงปิดหลักสูตร


ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งงานนโยบายแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่

  1. กำหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา ศูนย์เนชั่นบางนา และระดับสถาบัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
  3. ดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  4. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. ที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย
  5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ สกอ. และ สมศ. กำหนด

 

Manual IQA 2014

Image

แนวทางส่งเสริมอาจารย์

Image

คู่มือประกัน 64

Image

คู่มือ สกอ.รอบ 4

Image

เกณฑ์คุณภาพ 2558-2561

Image

คู่มือ สกอ.ใหม่

Image

คู่มือ สมศ.

Image

คู่มือ สกอ.2557

Image

คู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2561

Image
Image
นางกาญจนา ศรีชัยตัน
หัวหน้างาน :งานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail     : kanjana_sri@nation.ac.th
โทร.054-265170-6 ต่อ 155
Image
นางลักขณา  มะโนพันธ์
เจ้าหน้าที่ :งานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail   : lakkana_man@nation.ac.th
โทร.054-265170-6 ต่อ 155

Please publish modules in offcanvas position.