fbpx

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Image
Image

แนะนำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนทุกวัยและแสวงหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้แก่เยาวชน และทุกวัยในการศึกษาเรียนรู้ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส” โดยมีการดำเนินงานที่สร้างโอกาสทางการศึกษา โอกาสการทำงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ตั้ง พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ใกล้เคียง และเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบริหารจัดการตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

ปรัชญา

 

“พัฒนาความคิด ให้เกิดคุณธรรม นำคุณประโยชน์แก่สังคม”

สัญญลักษณ์คณะ


วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชาติบ้านเมือง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม
3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054-265-170
โทรสาร : 054-265-184
Email : admission_nationu@gmail.com
Line ID : @nation_official (มหาวิทยาลัยเนชั่น)