fbpx
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
Image
คู่มือการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565
คู่มือการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

1. คู่มือแนวทางการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. คู่มือ การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
3. คู่มือ การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
4. คู่มือฝึกวิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร์
5. คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
6. คู่มือการวัดและประเมินผลศตวรรษที่ 21 และการสร้างข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์
7. คู่มือการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะพยาบาลศาสตร์
8. คู่มือ เตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบประมวลความรู้ (ข้ามชั้นปี) นิสิตปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์
9. คู่มือ ผลิตผลงานวิจัยมากกว่า 2 เรื่อง คณะเทคนิคการแพทย์
10. คู่มือ องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการสอบขึ้น ทะเบียนและรับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
11. คู่มือ องค์ความรู้ด้านการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

คู่มือการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563

หนังสือ ขอส่งคู่มือการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 2563
1. คู่มือการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ ฐานข้อมูล TCI2 เป็นอย่างต่ำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คู่มือจัดทำรายงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
3. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา การบูรณาการการเรียนกับการทำงานวิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์
4. คู่มือฝึกวิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร์
5. คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
6. คู่มือการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
7. คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
8. คู่มือการพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก คณะเทคนิคการแพทย์
9. คู่มือการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS คณะเทคนิคการแพทย์
10. การจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์
11. แนวทางการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์

คู่มือการประกันคุณการศึกษา
กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official