fbpx
About us

แนะนำคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยหลักสูตรทันสมัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการจัดการเรียนการสอนที่เรียนกับมืออาชีพควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมให้บัณฑิตมีจิตอาสา มีคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

เป้าประสงค์

พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานในธุรกิจและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ มีความสามารถและมีทักษะในด้านการสื่อสาร มีบุคลิกภาพใฝ่รู้ อุตสาหะ และสร้างสรรค์ และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงมีการบูรณาการการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และความต้องการของชุมชนส่วนรวม


วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะ ให้คิดเป็น ทำเป็น สามาราถนำหลักวิชาไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ

2. เสริมสร้างและส่งเสริมภูมิปัญญาด้านงานนิเทศศาสตร์ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. ผลิตผลงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และนำไปใช้ในการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญญลักษณ์คณะ
โอกาสในการประกอบอาชีพ
SMART ค่านิยมหลัก สร้างคนยุคใหม่
1546068782944.jpg

เชื่อมโยงโลกการเรียนรู้
สู่โลกการทำงาน

เรียนนิเทศศาสตร์ที่แตกต่าง ด้วยความได้เปรียบบนแนวความคิด “เรียนกับมืออาชีพ” ที่คุณจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะจากประสบการณ์ทำงานจริง และได้รับการถ่ายทอดตรงจาก “ตัวจริง” ซึ่งเป็น “มืออาชีพ” ในสายงานต่างๆ ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมซึ่งจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสได้งานทำสูง

ที่นี่…เราสอนความรู้ที่ทันสมัย เพื่อใช้ได้จริงในโลกแห่งธุรกิจ โดยคณาจารย์ที่มีความสามารถหลากหลายสาขา และนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพจากองค์กรชั้นนำ ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น กรณีศึกษาและการนำเสนอ การอภิปรายและการสัมมนา การฝึกปฏิบัติและแสดงผลงาน การเรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกวิชาชีพร่วมกับองค์กรชั้นนำ ที่จะทำให้บัณฑิตมีความรอบรู้ รู้ลึก และมีความสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมืออาชีพ

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official