fbpx

ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

ข่าวสารกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่สังคม

บริการวิชาการ

Image

24 ก.ย.2564 บริการวิชาการ

เมื่อ 25 กันยายน 2564 อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เล่าว่า ขอขอบพระคุณนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเเก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติร่วมพัฒนาผู้สูงวัย ตามโครงการโรงเรียนสุขภาพดี ซึ่งได้นำ นิสิตสาขาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุกับการเดินทางโดยเครื่องบิน" โดยนาย พิตินันท์ ผึ้งต้น รหัสนิสิต 6213070005 และนาย สรวีย์ สารเร็ว รหัสนิสิต 6213070015

ผู้ออกบริการ

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์

บริการวิชาการ

Image

13 พ.ย.2562 บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ออกบริการวิชาการแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรการพัฒนาสูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 หัวข้อ การบริหารขยะในชุมชน  โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา ภาวะผู้นำในการบริหารภาครัฐและเอกชน (PUAD 202) และ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย (PUAD 203)
โดยมีนิสิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 9 คน ฝึกปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้ออกบริการ

อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
อ.ชัญญานุช  แซ่ตั้ง
อ.อาภาพร ยกโต
วิชาที่บูรณาการ
PUAD 202
PUAD 203

บริการวิชาการ

Image

11 ก.ย.2562 บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ออกบริการวิชาการแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ "นวัตกรรมกับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ" โดยกิจกรรมครั้งนี้อาจารย์วีระพันธ์  แก้วรัตน์ ได้บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในวิชา นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง BUSI 322 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโยลีและอุปกรณ์ใกล้ตัว โดยนิสิตได้บรรยายเรื่อง SOCIAL MEDIA ผู้สูงวัยรู้ให้ทันใช้ให้พอดี ประโยชน์ของ Social Media กับผู้สูงวัย และโทษของ Social Media กับผู้สูงวัย และยังได้แนะนำการใช้ Application (แอพพลิเคชั่น) สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ออกบริการ

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์

วิชาที่บูรณาการ

BUSI 322

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปีการศึกษา 2562

Image
ปีการศึกษา 2561 
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง ประมาณการงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่งสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับ 7 คณะวิชา รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 97,800 บาท
1. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 11,000 บาท
2. คณะนิเทศศาสตร์ 4,200 บาท
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3,000 บาท
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15,000 บาท
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 22,600 บาท
6. คณะเทคนิคการแพทย์ 15,000 บาท
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ 27,000 บาท
รายชื่อโครงการบริการวิชาการ

ระบบสารสนเทศ

Image

สรุปพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจำแนกตามคณวิชา

คณะวิชา พื้นที่ให้บริการ โครงการบริการวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์ ชมรมผู้สูงอายุบ้านศรีหมวดเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โครงการผู้สูงอายุก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0: นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุกับชมรมผู้สูงอายุ บ้านศรีหมวดเกล้า
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 1) อบต.
2) รร ผู้สูงอายุ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
3) วัดมิ่งเมืองมูล อ.เมือง จ.ลำปาง
1) โครงการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์สัญจร
2) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์
3) โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วัดมิ่งเมืองมูล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ในบุคลากรศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
คณะเทคนิคการแพทย์ รร.ปฐมวัย ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โครงการภาวะติดเชื้อปรสิตในเด็กปฐมวัย ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
คณะทันตแพทยศาสตร์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1) โครงการออกหน่วยตรวจให้ความรู้ชุมชน “วันมหิดล”
2) โครงการวันทันตสาธารณสุข
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภาวะพึ่งพา
4) โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2562

1. 10 กรกฎาคม 2562
รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา คณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมร่วมกับ
ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ คณะพยาบาลศาสตร์
อ.พรรณนิภา บุญกล้า คณะพยาบาลศาสตร์
อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณะพยาบาลศาสตร์
อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรกรณ์ คณะนิเทศศาสตร์
บรรยาย การยืดเหยียดร่างกาย และสำรวจความต้องการ 

14 สิงหาคม 2562
เปิดภาคเรียน (ไม่ลงพื้นที่)

2. 11 กันยายน 2562
รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา คณะพยาบาลศาสตร์ นําทีมร่วมกับ
อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ คณะบริหารธุรกิจฯ นำนิสิตลงพื้นที่บูรณาการรายวิชา
อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตร การพัฒนาสูงวัย ไทยแลนด์ 4.0

3. 9 ตุลาคม 2562
อ.ภัทรนัย ไชยพรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมร่วมกับ
อ.ศุภนิศร์ วงศ์สวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
อ.ชัญญานุช แช่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บรรยาย โภชนาการผู้สูงวัย

4. 30 ตุลาคม 2562
รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา คณะพยาบาลศาสตร์ นําทีมร่วมกับ
ดร.จิติมา กตัญญู คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทํา Focus group ในพื้นที่ทุ่งกว๋าว
มีแม่ลําดวน แสงเสถียร ช่วยประสานในพื้นที่

5. 13 พฤศจิกายน 2562
อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ คณะบริหารธุรกิจฯ นําทีมร่วมกับ
อ.ศรีเพชร สร้อยซื้อ คณะบริหารธุรกิจฯ
อ.อาภาพร ยกโต คณะบริหารธุรกิจฯ
นำนิสิตลงพื้นที่บูรณาการรายวิชา หัวข้อ การบริหารขยะในชุมชน

11 ธันวาคม 2562
ผู้สูงอายุ ออกพื้นที่ไปมิวเซียมลำปาง และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

6. 8 มกราคม 2563 (แผน)
อ.ภัทรนัย ไชยพรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมร่วมกับ
อ.ศุภนิศร์ วงศ์สวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อน ๆ จากคณะต่าง ๆ

7. 12 กุมภาพันธ์ 2563 (แผน)
ดร.ธีร์ คันโททอง คณะนิเทศศาสตร์ นำทีมร่วมกับ
อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรกรณ์ คณะนิเทศศาสตร์
อ.คนึงนิจ ติกะมาตย์ คณะนิเทศศาสตร์
และเพื่อนๆ จากคณะต่าง ๆ