fbpx

ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Image
โครงการตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
รวมงบประมาณ 5 โครงการเป็น 133000 บาท
1. โครงการน้องใหม่ รู้กตัญญู นพน้อมบูรพาจารย์ (8000 บาท)
2. โครงการรดน้ำดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองฯ (10000 บาท)
3. โครงการพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้ายฯ (20000 บาท)
4. โครงการรดน้ำดำหัว คุณบัณฑูร ล่ำซ๋ำ (15000 บาท)
5. โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา (80000 บาท)

กิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Image

10 พ.ย.2562 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเนชั่นออกทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีบรรจุกระพระรัตนชาติประจำตระกูล (ปฐมฤกษ์) และพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่มีผู้แทนประธานคือ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตจากหลากหลายหลักสูตรร่วมกิจกรรม อาทิ อ.เกศริน อินเพลา อ.อาภาพร ยกโต อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในวิชาหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์กร (ABT1102,BUSI1101) สำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ดูแลโดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (CPSC 331) สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูแลโดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

ผู้ทำกิจกรรม

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
วิชาที่บูรณาการ
ABT1102
BUSI1101
CPSC 331
สำนักพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
รวมงบประมาณ 5 โครงการเป็น 133000 บาท ประจำปีการศึกษา 2562
1. โครงการ “น้องใหม่ รู้กตัญญู นพน้อมบูรพาจารย์”
งบประมาณ 8000 บาท
- สโมสรนิสิต
- สำนักกิจการฯ
- คณะกรรมการนิสิตคณะวิชาทุกคณะ
2. โครงการรดน้ำดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
งบประมาณ 10000 บาท
- สำนักกิจการฯ
- สโมสรนิสิต
- คณะกรรมการนิสิตคณะวิชาทุกคณะ
3. โครงการพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา
งบประมาณ 20000 บาท
- สำนักกิจการฯ
- สโมสรนิสิต
- คณะกรรมการนิสิตคณะวิชาทุกคณะ
4. โครงการรดน้ำดำหัว คุณบัณฑูร ล่ำซ๋ำ
งบประมาณ 15000 บาท
- สำนักกิจการฯ
- สโมสรนิสิต
- คณะกรรมการนิสิตคณะวิชาทุกคณะ
5. โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
งบประมาณ 80000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
- สโมสรนิสิต
- สำนักกิจการฯ
- คณะกรรมการนิสิตคณะวิชาทุกคณะ

วิทยาลัยสงฆ์ฯ

Image

25 พ.ย.2561 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม ที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 24 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61 โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด
[6 clip]