fbpx
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ มนช.035/2561 เรื่องแต่งตั้งคณบดี , หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนั้นมีหน่วยงานในสังกัดสองหน่วยงานคือ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ 2. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต โดยมีภารกิจหลักคือการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเนชั่น  เดือนพฤศจิกายน 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้นำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้ามาสังกัดอยู่ในมาสังกัดหมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ มนช. 066/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยยกเลิกคำสั่งเดิม และเริ่มดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

    ปัจจุบัน หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี และดำเนินการหลักสูตรปริญญาโท  คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

 • ปรัชญา

             “พัฒนาความคิด ให้เกิดคุณธรรม นำคุณประโยชน์แก่สังคม”

 

 • ปณิธาน
       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome-based learning) เป็นสำคัญ ให้การอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี "เรียนกับมืออาชีพ"  
 • วิสัยทัศน์ 

       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและชาติบ้านเมือง

 • พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
  2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการวิชาชีพแก่สังคม
  3. สนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ชำนาญการในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
  2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ พัฒนาท้องถิ่น
  3. เพื่อการบริการวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน
  4. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอด การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคู่สังคมไทย
  5. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง คู่สังคมไทย และรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

 • เอกลักษณ์

        "จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ สร้างคนยุคใหม่รับใช้สังคม"

 •    อัตลักษณ์

  1. ทักษะวิชาชีพ (Professional Skills)
  2. ทักษะชีวิต (Life Skills)
  3. ทักษะสร้างสรรค์ (Creative Skills)

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official