fbpx
Image
Image
104_picba-student-3.jpg

:: แนะนำคณะ ::

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่คาดว่าจะมีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษา  ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จากนั้นทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอหลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำหลักสูตรฯเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขออนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ต่อมาหลักสูตรฯได้รับการอนุมัติจากการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ชื่อปริญญาภาษาไทย (ชื่อเต็ม)สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ชื่อย่อ) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Bachelor of Public Health Program in Public Health (ชื่อย่อ) B.P.H (Public Health)

ปรัชญา วิสัยทัศน์​ พันธกิจ

ความเป็นมา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดเน้นของคณะ
วัตถุประสงค์
Image
Image
Image