fbpx

แซน--นายณัฐพงษ์ ประพฤติ และดาว--นางสาวดวงเดือน หมื่นจินะ นิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17” จัดขึ้นโดย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางเทคโนโลยีในหัวข้อต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ข่าว การจำลองสถานการณ์แถลงข่าว กิจกรรมพัฒนาทักษะการรายงานข่าว หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์” และกิจกรรมนันทนาการ โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มุ่งมั่นจะก้าวเข้าสู่อาชีพนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าอบรม 29 คนจาก 15 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official