fbpx

อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ธีร์ คันโททอง นำนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิต ภักดีวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แมงมุม เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำข่าว การจัดหน้าหนังสือพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์แบบต่างๆ ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงพิมพ์เพื่อศึกษากระบวนการต่างๆของการพิมพ์ รวมถึงเข้าชมพิพิธภัณฑ์ระบบการพิมพ์แบบดั้งเดิม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านนิเทศศาสตร์ของนิสิต เพื่อเชื่อมโยงโลกของการเรียนรู้กับโลกของการทำงานจริง

รายงานโดย พชรพร ใจปิง