fbpx

เปิดโลกทัศน์ รับสิ่งใหม่ ไม่หยุดคิด ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เมื่อนิสิตคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3-4 และคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษัทจัดให้มีการบรรยายสรุปความรู้เกี่ยวกับแลคโตบาซิลลัส ขั้นตอนการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการบำบัดน้ำเสีย และฯลฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562