fbpx

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และคณาจารย์จากคณะวิชาต่าง ๆ ร่วมกันระดมสมองอย่างเข้มข้น เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นิสิตในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ สู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ในประเด็น “แนวปฏิบัติที่ดีในการให้คำปรึกษา” ตามโครงการ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการดูแลพัฒนานิสิต สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564