fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับส่วนงานกิจการพัฒนานิสิต จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองและสืบสานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ และขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ตามโครงการ "สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ครอบครัวเนชั่น" ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ลานอาคารดร.เทียม โชควัฒนา