fbpx

อาจารย์สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ และอาจารย์คนึงนิจ ติกะมาตย์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ออกไปเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเข้าร่วมเก็บข้อมูลและบันทึกภาพในงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการรู้ รักษ์ วัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นิสิตในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาและของไทย โครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา CART311 การผลิตภาพและเสียง และ CART432 การจัดแสงและองค์ประกอบฉากเสมือนจริง รวมถึงยังได้บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการเปิดโลกทัศน์นิเทศศาสตร์อีกด้วย