fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” คะแนน 4.15 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอขอบพระคุณข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากคณะกรรมการ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต อ.ดร.อัศนีย์ ณ น่าน อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และคุณกาญจนา ศรีชัยตัน