fbpx

คณาจารย์และนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในการขยายขอบเขตการขายผลิตภัณฑ์สู่การตลาดออนไลน์ใน Platform ต่าง ๆ โดยได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนมาบูรณาการกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามโครงการมหาวิทยาลัยเนชั่นบูรณาการวิชาการเพื่อบริการแก่สังคมในสถานการณ์ COVID-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565