fbpx
อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ พร้อมทั้งผลิตผลงานสารคดีท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติกับการเรียนการสอนในรายวิชา การกำกับรายการ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2565
ชมคลิปผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=tBJ6HGQSwkY