fbpx

การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลย์หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล โรงพยาบาลสันทราย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่  18 มกราคม 2562