fbpx

การประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมภู ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมภู  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่