fbpx

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256 คณะอาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มาศึกษาแนวทางการพัฒนาสุขภาพช่องปากให้เด็กนักเรียนในศูนย์เรียนรู้ฟันสวยยิ้มใส โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่