fbpx

 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561  รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศรีศิลปันทน์ คณบดี ได้เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย เพื่อวางแผนการดูแลส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่