fbpx

"คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  และให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 เนื่องใน “วันมหิดล” เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม 2562  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าต้นกวาว  อ.สารภี   จ.เชียงใหม่"