fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกให้บริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2 เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุข”  ร่วมกับชุมชนล่ามช้าง  โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และการประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง  เมื่อวันอังคารที่  19  พฤศจิกายน 2562   ณ วัดล่ามช้าง  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่