fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกให้บริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2 เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุข”  ร่วมกับชุมชนล่ามช้าง  โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และการประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง  เมื่อวันอังคารที่  19  พฤศจิกายน 2562   ณ วัดล่ามช้าง  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official