fbpx

การอบรมเรื่อง “ประสบการณ์การใช้  Smart Classroom"  เพื่อการเรียนการสอนสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 มีอาจาร์ยประจำคณะทันตแพทย์ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ฟันสวยยิ้มใส โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่