fbpx

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานและให้ข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียงรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรีนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่