fbpx

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริภายใต้กิจกรรมจิตอาสา โดยนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม วันเสาร์ ที่26 กันยายน 2563