fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นและสโมสรเชียงใหม่วายส์เมน สโมสรลานาเชียงใหม่่ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการแปรงฟันให้น้อง เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี2563 เมื่อวันเสาร์ ที่31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภทเมือง จังหวัดลำปาง