fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ''Smoking cessation practice'' นิสิตทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่21-22 มีนาคม 2564 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท ต. ทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในส่วนของคณะทำงานย่อยชุดที่ 4 โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ จำนวจ 49,300.00 บาท