fbpx

โครงการ พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา ,โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สร.) 12 กันยายน 2563 ณ วัดสามัคคีบุญญาราม