fbpx

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการการคัดกรองภาวะโลหิตจางและประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง และการตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น