fbpx

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 -15.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสาธารณสุขศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ในการ ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม ได้ชี้แจงแนวทางในการฝึกปฏิบัติ โดยนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าแหล่งฝึกทุกวันพุธ จำนวน 5 ครั้งในบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official