fbpx

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาบางนา ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ “สื่อเต็มเลย 6” ในประเด็น “รักษ์ธรรมชาติ ปรับชีวิต สร้างจิตสำนึก...เต็มเลย” เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาทางออกร่วมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ KX Knowledge บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ในช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. เป็นการสัมมนา เรื่อง "Put the Brake on Climate change" อย่าให้อนาคตสดใสกลายเป็นสีเทา ส่วนช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการสัมมนา เรื่อง "Recreate a Better Earth" ปลูกฝัง ผลักดัน และขับเคลื่อน

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official