fbpx

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง รพ.มะเร็งลำปาง ให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา PUBH 472 การดูแลประคับประคองในชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับ และได้รับการบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน โดย พว.รัตนาภรณ์ รักชาติ - หลักการและวิธีการดูแลประคับประคองผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิต โดย พว.กัญญส ศรีอรุณา - การสนับสนุนประคับประคองครอบครัวของผู้ป่วยระยะก่อนภายหลังการสูญเสียและส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง โดย พว.ปานจิตร์ วงศ์ใหญ่ และในช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงาน ศูนย์เปี่ยมสุข กลุ่มงานรังสีรักษา กลุ่มงานเคมีบำบัด งานพยาบาลเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และงานพยาบาลหอผู้ป่วยในชาย-หญิง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official