fbpx

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานเสริมสร้างวิชาชีพสาธารณสุข ให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 36 คน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง 5305 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวรุณยุพา หนันต๊ะ  มาให้ความรู้โภชนาการ และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official