fbpx

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 -15.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข ในรายวิชา PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานวิชาชีพ ใน รพ.สต. จำนวน 9 แหล่ง ระหว่างวันที่ 1 ธค. 63 - 28 พ.ค. 64  โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอกาสแก่นิสิต พร้อมทั้ง อ.ภัทรนัย ไชยพรม หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติตามคู่มือการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต ซึ่งการฝึกบูรณาการายวิชาในครั้งนี้จะทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์จริงจากการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official