fbpx

เอกสารเผยแพร่

ผลงานวิชาการ : อาจารย์

รางวัลสัปปายะอวอร์ด

Image

รางวัลสัปปายะอวร์ด

มหาวิทยาลัยเนชั่นโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ นำทีมอาจารย์ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับ พระครูสิริธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล ทำโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาวัดมิ่งเมืองมูล ทำให้ได้รับรางวัลสัปปายะอวอร์ด ซึ่งได้รับมอบรางวัลระดับชาตินี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และได้ทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแผ่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย และการเรียนการสอน และได้นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมขบวนแห่กฐินเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน บูรณาการกับการเรียนการสอน โดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเนชั่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล โดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งแต่ละผลงานมีค่านำหนักในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 0.2 มีผลงานนำเสนอทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อม วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยเนชั่น ของ ศศิวิมล แรงสิงห์ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง ของ เถลิงศักดิ์ สุทธเขต 3) การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์ระบบอีซี่พาสเทคโนโลยีโลจีสติกส์เพื่อแก้ปัญหา รถติดบนทางด่วน ของ ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว 4) การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐแนวใหม่ศึกษากรณี : โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ของ ดร.จุมพล ไชยวงศ์ 5) การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ของ พลตรี ดร.วัลลภ มณีเชษฐา

book

Image

ลิขสิทธิ์หนังสือ

ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ได้ลิขสิทธิ์หนังสือจากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ ชื่อผลงาน พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior ตามคำข้อแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 375087 เมื่อวันที่ 23 พฤศษภาคม 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.เกศริน อินเพลา และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องการศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.วิเชพ ใจบุญ และ อ.พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสำหรับรถยนต์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา "Graduate School Conference 2018" วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมป่อแก้ว และอาคารศรีจุฑาภา [paper]

ผลงานวิชาการ/รางวัล : นิสิต

บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔

Image

บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔

คณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายสุกฤษฎิ์ สุคำอ้าย นิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น "บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔" สาขา เยาวชนต้นแบบ ด้านศิลปะและกีฬา ภายใต้โครงการ “สรรเสริญผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” โดย สมาพันธ์องค์กรผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน แห่งประเทศไทย

ขอให้ท่านมีขวัญและกำลังใจในการเป็นบุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔ เพื่อดำรงต้นแบบประพฤติดี มีศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงพัฒนาตนสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพใน สังคม และประเทศชาติ และธำรงรักษาความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

รางวัลพระราชทาน

Image

รางวัลพระราชทาน

นายกฤตวัตน์ วัฒนะ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1921 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลงนามโดย นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา [link | pdf]

proceeding

Image

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อ.อัศนีย์ ณ น่าน และ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา นำนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย 1) น.ส.นิตติญา ทาสุวรรณ์ ทำวิจัยเรื่อง ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 2) นายเบญจ อินดาวงศ์ ทำวิจัยเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 3) น.ส.สุชาวลี ลีลานุกิจ ทำวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย 4) น.ส.อัจฉรา วงศ์คช ทำวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง 5) นายศิริวัฒน์ เอกนิธิวรากรกุล ทำวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรของจังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้

KM 2562

Image

KM : เทคนิค Kahoot + Classstart และการตีพิมพ์

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมให้กับบุคลากรได้เข้าอบรม โครงการการจัดการความรู้ "การพัฒนาเทคนิคการสอนและการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"  ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4205 ซึ่งมีการนำเสนอเทคนิค Kahoot.com และ Classstart.org ให้ได้ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน และการแบ่งปันประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ มีวิทยากรชวนแลกเปลี่ยน คือ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

KM 2561

Image

KM : เทคนิคการสอน

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอน" เมื่อ 26 ต.ค. 2561 ที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ เป็น Tacit Knowledge ที่ท่านได้แบ่งปันเทคนิคที่หลากหลาย โดยอ้างอิงเทคนิคผลงานของ สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ และคณะ เรื่อง นวัตกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยแบบใหม่ในยุค 4.0 จากการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 และได้จัดเวทีติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนของแต่ละท่าน เมื่อ 23 พ.ย.2561 ณ ห้อง 4210 [link บทความ 13 เทคนิค]

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Image

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในรูปแบบเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ ผ่านบริการของ Classstart.org ซึ่งเป็นสื่อเสริมช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่คณะวิชาสนับสนุนการใช้บริการสื่อออนไลน์ สำหรับนิสิตไว้หลายวิชา ในหลายระบบ อาทิ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่จัดการสอนโดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เตรียมไว้ ดังนี้
1) BUSI 452 / MKTG 434 การบริหารตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า
2) BUSI 103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3) BUSI 322 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4) PUAD 201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หรือของอาจารย์ในหลักสูตรอื่น 
5) ACCT 311 การบัญชีขั้นสูง
6) CPSC 341 Data Communications (การสื่อสารข้อมูล)
รายวิชาทั้งหมด ที่ classstart.org/school/nation-lampang
นอกจากนี้
ยังได้จัดสื่อการสอนแบบอีเลินนิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากในชั้นเรียน ผ่านเครื่องบริการที่ติดตั้งในมหาวิทยาลัย ที่ http://class.nation.ac.th หรือแบ่งปันสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-document ในแต่ละรายวิชา ทั้ง มคอ.3 หรือ เอกสารประกอบการสอน ซึ่งเป็นเครื่องบริการภายในมหาวิทยาลัย

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563

 1. เกศริน อินเพลา บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และวิเชพ ใจบุญ. (2563). ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิชาระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และการสื่อสารข้อมูล. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 64-75
 2. ชัญญานุช แซ่ตั้ง นภาพร วรรณศรี และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์. (2563). การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 64-75
 3. พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และศศิวิมล แรงสิงห์. (2563). รูปแบบการพัฒนาวัดด้วยวิถี 5 ส โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข ของวัดมิ่งเมืองมูล. วารสารวิจัยวิชาการ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564. หน้า 23-36
 4. วีระพันธ์ แก้วรัตน์, อาภาพร ยกโต และเถลิงศักดิ์ สุทธเขต (2563). “การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 10 : 10’th SMARTS Conference (SMARTS X)”, (Proceedings). ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564. หน้า 1
 5. วีระพันธ์ แก้วรัตน์, อาภาพร ยกโต และเถลิงศักดิ์ สุทธเขต (2563). “การออกแบบตราสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนําสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”, (Proceedings). ณ อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564 หน้า 137-148
 6. เถลิงศักดิ์ สุทธเขต อำนาจ รัตนสุวรรณ นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล ภัทรชาติ ทูรวัฒน์และคณะ.(2563). ปัจจัยความสำเร็จที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีภายในระบบ GFMIS ของผู้ทำบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษาสำนักงานจังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 64-75
 7. ดนัย ปัตตพงษ์ ตะวันฉาย คงรชต และทะนงศักดิ์ เหมือนเตย. (2563). การใช้ไอซีทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นดิจิทัลเนทีฟ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย(EAU Heritage Journal) ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2563. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. หน้า 210-221
 8. ศรีเพชร สร้อยชื่อ พัชรีภรณ์ หรพร้อม และศิรินธร อุทิศชลานนท์.(2563). ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) กรณีศึกษา : ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดน่าน.ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 378-387
 9. วัลลภ มณีเชษฐา. (2563). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (Business conference 2021 The 8 th Business transition to the new normal), (Proceedings). มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1183 - 1197
 10. วัลลภ มณีเชษฐา (2563). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มมนุษยนิยมและพระพุทธศาสนา”. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “กาวนําสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”, (Proceedings). ณ อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564 หน้า 283-291
 11. ศุภวัฒน์ ขัติศรี และเฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว.(2563). การเพิ่มมูลค่าการใช้ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการสำหรับโรงแรมโดยผสานแนวคิดประสบการณ์การเข้าพักโรงแรม. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563 (Tourism Disruption : The Way Forward), (Proceedings). วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร. หน้า 257-270
 12. อัครนันท์ กัญญา ฑัตษภร ศรีสุข และภัชรชาติ ทูรวัฒน์.(2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้าจังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 289-299
 13. กนกรัตน์ ปัญญาวัง ฑัตษภร ศรีสุขและกัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ. (2563). ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานพัสดุในจังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ, (Proceedings). ครั้งที่ 13 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้า 1916-1927
 14. จรัสศรี ต๊ะนนท์ ฑัตษภร ศรีสุข และภูม ศรีสุข. (2563). การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสหกรณ์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปางภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์. วารสารการจัดการปริทัศน์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563; 22(2): (กรกฎาคม -ธันวาคม 2563). หน้า 1-11
 15. ชญาดา วงศ์ตันกาศ , ฑัตษภร ศรีสุข และเถลิงศักดิ์ สุทธเขต (2563). การศึกษาความเชื่อมั่นที่มีผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดตาก จำกัด. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 55-67
 16. Chalairat Cramaneenant and Thatsaporn Srisook. (2563). Effect Digital Marketing Communication toward Services Using Decision via MyMo Application of Government Savings Bank’s Customers in Lampang Province. The 7th Regional Conference on Graduate Research 2021.Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II” 16 January 2021. Page954-963(no.0109) Sripatum University, Khon Kaen Campus, Khon Kaen, University of Cyprus and University of Wollongong in Dubai
 17. ทัศนียา กิตติภาคย์พฤทธ์ ฑัตษภร ศรีสุขและอัศนีย์ ณ น่าน. (2563). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563). หน้า 72-84
 18. พัชรา คำชื่นวงศ์ ฑัตษภร ศรีสุข และศศิชา วงศ์ไชย.(2563). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 171-184
 19. ศิริพร พิงคะสัน ฑัตษภร ศรีสุข และภูม ศรีสุข (2563). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน. ในเอกสารการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 13 (Proceedings). ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. วันที่ 31 ตุลาคม 2563. หน้า 1928-1936
 20. อนาวิล ศักดิ์สูง อัศนีย์ ณ น่าน และฑัตษภร ศรีสุข. (2563). การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) หน้า 162-174
 21. อัครนันท์ กัญญา ฑัตษภร ศรีสุข และภัชรชาติ ทูรวัฒน์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ถนนคนเดินกาดกองต้าจังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 171-184
 22. อังศิณา สุขสวัสดิ์ ฑัตษภร ศรีสุข และวราลักษณ์ ศรีกันทา. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง. ในเอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”, (Proceedings). วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี. หน้า 300-311
 23. อนาวิล ศักดิ์สูง และ อัศนีย์ ณ น่าน. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress lllll พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. หน้า 1900-1909
 24. ประภาพร สิงห์ทอง และ ฑัตษภร ศรีสุข. (2563). การศึกษาปัจจัยการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศกรณีศึกษา สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์. ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564).

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562

 1. ศศิวิมล แรงสิงห์, ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์ และดวงเดือน พิมพ์ตะครอง. (2562). ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยเนชั่น. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี หน้า 222 - 230.
 2. วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และคณะ. (2563). การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มทอผ้า บ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 73-82
 3. ดนัย ปัตตพงศ์ และคณะ. (2563). ความคิดเห็นของครูในจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 10-18
 4. ดนัย ปัตตพงศ์ และคณะ. (2563). ความคิดเห็นของครูในจังหวัดชายแดนติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนสี่ประเทศเกี่ยวกับ การรวมตัวกันเป็นอาเซียน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 19-27
 5. พัชรีภรณ์ หรพร้อม และคณะ. (2563). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของที่พักประเภทบูติคโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 65-72
 6. เถลิงศักดิ์ สุทธเขต และคณะ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบริการและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลเมืองลำปาง. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 168-174.
 7. ศรีเพชร สร้อยชื่อ และคณะ. (2563). ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 157-164.
 8. วัลลภ มณีเชษฐา,ศรีเพชร สร้อยชื่อ และอาภาพร ยกโต. (2562). การจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนดอยหัวง้ม ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 89-99.
 9. จุมพล ไชยวงศ์, ศรีเพชร สร้อยชื่อ และอาภาพร ยกโต. (2562). การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐแนวใหม่ศึกษากรณี :โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 57-67.
 10. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และคณะ. (2563). สมรรถนะการบริหารจัดการรถยนต์บนทางด่วนด้วยระบบโลจิสติกส์. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 23-38
 11. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และคณะ. (2562). การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนยุค 4.0. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 64-70
 12. ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว และคณะ. (2562). การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์ระบบอีซี่พาสเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อแก้ปัญหารถติดบนทางด่วน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 44-50.
 13. อัศนีย์ ณ น่าน, กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ และ ประภัสสร วรรณสถิตย์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) : 197-205.
 14. ฑัตษภร ศรีสุข. (2562). แนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการผลักดันเกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดลำปาง. วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทริน์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2563) : 39-51.
 15. ฑัตษภร ศรีสุข, นิรมล หิรัญวิจิตรภรณ์ และสุบิน แก้วเต็ม. (2562). ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง รองรับโครงการ Smart Farmer. วารวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563.
 16. นภสินธุ์ พรมวิเศษ. (2563). อิทธิพลของคุณลักษณะบุคคล และความพึงพอใจที่มีต่อการปรับตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล หรือตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 39-58.
 17. พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ศศิวิมล แรงสิงห์. (2562). “บทบาทและความสำคัญของวัดมิ่งเมืองมูล: ในบริบทสังคมกระแสปัจจุบัน : The Importance and Role of Mingmuang Mun Temple in the Current Social Context”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7(3), 151-164.
 18. Surja Mintani และคณะ. (2563). การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบและกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทมหาชนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์.ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 1-9.
 19. wichep jaiboon, winai wongthai, thanathorn phoka and thongrob auxsorn. (2019). “A Logging System in OpenStack Environment to Mitigate Risks Associated with Threats in Infrastructure as a Service Cloud”. 14th International Conference on Innovative Computing, Information and Control, August 26-29, 2019, Soongsil University, Seoul, Korea.
 20. thongrob auxsorn, winai wongthai, thanathorn pkoka and wichep jaiboon. (2019). “The Accuracy Measurement of Cloud Logging System on Different Environment”. 14th International Conference on Innovative Computing, Information and Control, August 26-29, 2019, Soongsil University, Seoul, Korea.

รวมผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561

 1. แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่านแบบบูรณาการ
 2. ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรของจังหวัดลำปาง
 3. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง
 4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง
 5. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย
 6. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทำงานในจังหวัดลำปาง
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 8. การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 9. โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติจากสิ่งแวดล้อมบนท้องถนนด้วยเสียงสำหรับรถยนต์
 10. การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้า หัวใจจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีดV1 ด้วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสำหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนสำหรับสมการถดถอย
 11. การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode)
 12. การศึกษาคุณภาพซอฟต์แวร์ของโปรแกรมอ่านฐานข้อมูลแบบพอร์ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู้การใช้คำสั่งซีควลบนระบบฐานข้อมูลนอร์ธวิน
 13. คุณสมบัติผู้จัดการคลังสินค้าที่พึงประสงค์ในภาคการเกษตร ยุค 4.0
 14. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลบทวิจารณ์ร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานนอกบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง
 15. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรต่างประเทศ
 16. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษาการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดลำปาง
 18. Kulchamorim, Thanasak and Danai Pttaphongse. (August, 2018). “A study of risk factors leading to road accidents: chachoengsao province, Thailand,” Catalyst 18: 68-76.
 19. ดนัย ปัตตพงศ์ และทนงศักดิ์ เหมือนเตย. (ก.ย.-ธ.ค. 2561). “นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and their knowledge of the Asian Economic community (AEC),” EAU Heritage Journal 8, 3: 190-204.