fbpx

แนะนำคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา
  • ความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันวิทยาการ  ชำนาญประยุกต์ใช้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Image
Image
Image
Image
อาคารสำนักงาน
        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมเป็นคณะวิชาหนึ่งของวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก วิทยาลัยโยนก เป็น มหาวิทยาลัยโยนก 
        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ ทั้งในด้านวิชาการ และการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม ฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สาขาวิชาซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาชาวิชาการบัญชี
        ต่อมาปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภายใต้การจัดการของคณะบริหารธุรกิจใน 3 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        และในปีการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนั้น การจัดการของคณะบริหารธุรกิจในปี 2558 จะยังคงมี 3 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        สำหรับในปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการควบรวมการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใต้ชื่อ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์ ซึ่งดำเนินการบริการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์