fbpx

กิจกรรม ปีการศึกษา 2565

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เข้าร่วมกิจกรรม "พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย สายบุญจุลกฐิน ถิ่นล้านนา นมัสการไหว้สา พระนาคปรก ปี 2565"
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย

พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ"
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เข้าร่วมกิจกรรม "Freshy night และต้อนรับเปิดเทอม"
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

Freshy night และต้อนรับเปิดเทอม

Freshy night และต้อนรับเปิดเทอม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมเป็นคณะวิชาหนึ่งของวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก วิทยาลัยโยนก เป็น มหาวิทยาลัยโยนก 
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ ทั้งในด้านวิชาการ และการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม ฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สาขาวิชาซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาชาวิชาการบัญชี
    ต่อมาปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภายใต้การจัดการของคณะบริหารธุรกิจใน 3 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        และในปีการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนั้น การจัดการของคณะบริหารธุรกิจในปี 2558 จะยังคงมี 3 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สำหรับในปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการควบรวมการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใต้ชื่อ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์ ซึ่งดำเนินการบริการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาคารสำนักงาน

เรียนกับเรา ใน ..
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
ทำให้มีโอกาสทางวิชาชีพ .. 
เช่น นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว, นักการธนาคาร/นักลงทุน, นักการตลาด, พนักงานฝ่ายบุคคล, นักบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี, งานด้านเทคนิค หรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, นักปกครอง, รับราชการทหาร และตำรวจ, อาจารย์ นักวิชาการทางด้านการปกครอง, พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน, พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ, เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo), เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

รายชื่อนิสิตในพิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 24 วันที่ 26 มกราคม 2565 มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงสุดในแต่ละปีการศึกษา

สื่อมัลติมีเดีย

แนะนำบริหารธุรกิจและบัญชี

แนะนำวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนะนำรัฐประศาสนศาสตร์

แนะนำ MBA

แนะนำหลักสูตร

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และหลักสูตรได้นำเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนการสอน โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มาให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในสายงานด้านการบริหารงานภาครัฐ  เอกชน และ รัฐวิสาหกิจ โดยจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติโดยให้นิสิตเรียนควบคู่กับการทำงาน (Work Integrated Learning) และ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ให้สามารถบูรณาการความคิด ความรู้ ความสามารถทางวิชาการกับบริบทของสังคมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมที่หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกำลังสำคัญที่ดีในการพัฒนาชาติและรับใช้สังคมต่อไป
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในสายงานด้านบริหารธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติโดยให้นิสิตเรียนควบคู่กับการทำงาน (Work Integrated Learning) รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ จริยธรรม และคุณค่าแห่งวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตออกไปสู่ตลาดแรงงาน เป็นนักบริหารอย่างมืออาชีพ และเป็นกำลังสำคัญที่ดีในการพัฒนาชาติและรับใช้สังคมต่อไป
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    มุ่งพัฒนานิสิต เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความชำนาญด้านการบริหารจัดการโดยรวมให้สูงขึ้น มีความสามารถวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
    มุ่งผลิตบัณฑิตที่ทันการเปลี่ยนแปลง ทันเทคโนโลยี สู่อาชีพไอทีตัวจริง มุ่งสร้างนักพัฒนา สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ อย่างมืออาชีพ สร้างความหลากหลาย การเรียนรู้และวางรากฐานอย่างรอบด้านในวงการไอที สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในมุมมองของนักคิดแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรและหน่วยงาน
[รายละเอียด]

อาคารสำนักงาน

หลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
    มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในสายงาน ด้านธุรกิจการบิน การจัดการด้านคลังสินค้าทางอากาศ และสายงานโลจิสติกส์ เพื่อรองรับความต้องการจ้างงาน ที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการบิน
[รายละเอียด]