fbpx

บริการ - รับผิดชอบ

1. บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ดูแลระบบเครือข่ายแบบใช้สาย และแบบไร้สาย
3. ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดูแลเครื่องบริการ
4. บริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนหน่วยงาน
5. พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
6. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และนิสิตและประสานงานด้านสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย