fbpx
Image

บริการ - รับผิดชอบ

  1. บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ดูแลระบบเครือข่ายแบบใช้สาย และแบบไร้สาย
  3. ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  4. ดูแลเครื่องบริการ
  5. บริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนหน่วยงาน
  6. พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  7. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และนิสิตและประสานงานด้านสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย