fbpx

ส่วนงานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น 3

โทรศัพท์ 054 265 170 ต่อ 125
โทรสาร 054 265 184