fbpx

โครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา โดยมี ผศ. (พิเศษ) ดร.ภญ. รุ่งทิวา  หมื่นปา ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง