fbpx

สำนักวิชาการ

เอกสารเผยแพร่

หน้าที่ :
มีภาระหน้าที่บริหารและควบคุมมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริม กำกับ และดูแลการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ด้านคุณวุฒิการศึกษา และการขอตำแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาการเรียนการสอน

ติดต่อ :
อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา (ชั้น 1)
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-256170 ต่อ 123
Image
นางสาวเรณู  อินทะวงศ์   
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเรียนการสอนและการสอบ
อีเมล : renu_int@nation.ac.th
โทร : 054 265 170 ต่อ 123