fbpx

งานทะเบียนและประมวลผล

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ


งานทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสายงานวิชาการ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของคณะวิชาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของนิสิต โดยได้ประสานงานร่วมกับคณะ และสาขาวิชาในการเปิดวิชาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการศึกษา และให้ดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา นอกจากนั้น ให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา และสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

            งานทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจหลักพอสรุปได้ดังนี้                                                                 

  1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

         1.1 การสนับสนุนการเรียนการสอน ในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชา  และ
              ในหลักสูตรปริญญาโท 2 สาขาวิชา  

         1.2  จัดทำตารางเรียนตารางสอน

         1.3  รับลงทะเบียนในแต่ภาค

         1.4  จัดทำตารางสอบกลางภาค และปลายภาค

         1.5  ผลิตชุดข้อสอบ  ในการสอบกลางภาค และ ปลายภาค

         1.6  เทียบวิชาเรียนเพื่อโอนหน่วยกิต

         1.7  ประมวลผลการศึกษา

         1.8  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา  
         
         1.9  สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
        1.10  สำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง 

  1. การจัดทำประวัติของนิสิต

         2.1  บันทึกประวัตินิสิต และ กำหนดรหัสประจำตัวนิสิต

         2.2  ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร

         2.3  ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนิสิตจากสถาบันการศึกษาเดิม

         2.4  จัดทำข้อมูลสถิตินิสิต  

  1. การให้บริการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ

         ออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ  ทั้งฉบับภาษาไทย   และภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 

         3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิสิต   

         3.2 ใบแสดงผลการเรียน  

         3.3 หนังสือรับรองคุณวุฒิ 

         3.4 ปริญญาบัตร  

         3.5 บัตรประจำนิสิต 

  1. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนนิสิต

          งานทะเบียนฯ ได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนนิสิตแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งข้อมูล    ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำนักทะเบียนจะต้องทำการรายงานประจำปี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูล นอกนั้นเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานที่ร้องขอมา เช่น การขอตรวจสอบวุฒิ และ อื่น ๆ  เป็นต้น

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.