fbpx

งานทะเบียนและประมวลผล

คู่มือการใช้งานในระบบ WEMS สำหรับอาจารย์
อาจารย์ทุกท่าน  สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ WEMs  รายละเอียด  ดังนี้ค่ะ :                 คู่มือการใช้งานในระบบ WEMS สำหรับอาจารย์
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ห้องสอบ ของการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ที่นี่
ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2562
น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ห้องสอบ ของการสอบกลางภาคได้ที่นี่
 ตารางสอบกลางภาค 1/2562
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ WEMs
น้องๆ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ WEMs  รายละเอียด  ดังนี้ค่ะ  http://it.nation.ac.th/download/Student_regit_manual.pdf
รายงาน ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานทะเบียนฯ ได้สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2561  ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ดังนี้ http://it.nation.ac.th/download/get_job_61.pdf
รายงานความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานทะเบียนฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ดังนี้  http://it.nation.ac.th/download/boss_sat_61.pdf
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ที่นี่ 
http://it.nation.ac.th/download/calendar2562.pdf

Please publish modules in offcanvas position.