fbpx

งานทะเบียนและประมวลผล

ตารางเรียน นิสิตชั้นปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1/2563
คณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1  สามารถตรวจสอบตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  รายละเอียดดังนี้ค่ะ                                     : สาธารณสุขศาสตร์                    :  ธุรกิจการบินและขนส่งทางอากาศ                   :  นิเทศศาสตร์                                : พยาบาลศาสตร์ กลุ่มที่ 1 (6315010001 - 6315010055)                                     : ทันตแพทยศาสตร์                                 : พยาบาลศาสตร์ กลุ่มที่ 2 (6315010056 - 6315010107)                                     : เทคนิคการแพทย์
กำหนดการลงทะเบียนเรียน      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณาจารย์ นิสิต สามารถตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563  รายละเอียดดังนี้ค่ะ 
: กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 ตารางเรียนตารางสอน         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณาจารย์ นิสิต สามารถตรวจรายวิชา วันเวลา ห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ รายละเอียดดังนี้ค่ะ          : ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ตารางเรียนตารางสอน         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คณาจารย์ นิสิต สามารถตรวจสอบรายวิชา วันเวลา ห้องเรียน การสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562ได้ รายละเอียดดังนี้ค่ะ : ตารางเรียนตารางสอน 2/2562
คู่มือการใช้งานในระบบ WEMS สำหรับอาจารย์
อาจารย์ทุกท่าน  สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ WEMs  รายละเอียด  ดังนี้ค่ะ :                 คู่มือการใช้งานในระบบ WEMS สำหรับอาจารย์
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ห้องสอบ ของการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ที่นี่
ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2562
น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ วิชา วัน เวลา ห้องสอบ ของการสอบกลางภาคได้ที่นี่
 ตารางสอบกลางภาค 1/2562
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ WEMs
น้องๆ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ WEMs  รายละเอียด  ดังนี้ค่ะ                                : คู่มือการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ WEMs สำหรับนิสิต   (wems.nation.ac.th)
รายงาน ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานทะเบียนฯ ได้สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2561  ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ดังนี้ รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
รายงานความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
งานทะเบียนฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ดังนี้  รายงานความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
น้อง ๆ สามารถตรวจสอบ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ที่นี่ 
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Please publish modules in offcanvas position.